තොරතුරු දැනගැනීමේ නිලධාරීන් - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය

தகவல் அதிகாரிகள் - தலைமை செயலாளர் அலுவலகம்
RTI Officers of the Chief Secretariat - North Western Province

නම

තනතුර

තොරතුරු පනතට අනුව තනතුර

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

ආයතන අංශය

ඊ.එම්.පී. ඒකනායක මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)

අභියාචනා නිලධාරී

0372223195

I.K.M.M.S. ඉලංගසේකර මයා

සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්(ආයතන)

තොරතුරු නිලධාරී

0372222234

අචින්ත බණ්ඩාර මයා

කළමණාකරන සේවා නිලධාරී

සහය තොරතුරු නිලධාරී

0372231769

සැළසුම් අංශය

කේ.ඒ. නන්දසිරි මයා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැළසුම්)

අභියාචනා නිලධාරී

0372224994

ඩී.එම්.සී.කේ. දිසානායක මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)

තොරතුරු නිලධාරී

0372225044

ආර්.ඩබ්.එම්.එස්. දමයන්ති මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)

තොරතුරු නිලධාරී

0372231767

ඩී.එම්.ආර්. නිලන්ති දිසානායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

සහය තොරතුරු නිලධාරී

0372231767

පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

බී.එම්.යූ. සරත් කුමාර මයා

පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂ

අභියාචනා නිලධාරී

0372222746

කේ.එම්. දිසානායක මයා

තොරතුරු නිලධාරී

0372222746

 

 

 

 

>