වයඹ පළාත් සභාවට අදාල කරගත් චක්‍රලේඛ

 

චක්‍රලේඛ අංකය හා දිනය

විස්තරය

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් වයඹ පළාතට අදාල කල දිනය

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2024 – 2024.01.10

2024 අයවැය යෝජනා අනුව රජයේ සේවයේ ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අයකිරීම සංශෝධනය කිරීම

2024.01.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ ලිපි -23/2023 – 2023.12.21

ජල ගැලීම් / ගංවතුර / නායයෑම් හා මාර්ග අවහිරතා හේතු කොටගෙන සේවයට නොපැමිණෙි රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා නිවාඩු ලබාදීම. – 2023 සැප්තැම්බර්, ඔක්තොම්බර්, නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර්

2024.01.09

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ ලිපි -02/2023 – 2023.12.21

දේපල ණය ලබා ගැනීමට අදාළ තොරතුරු පෞද්ගලික ලිපිගොණුවට ඇතුලත් කිරීම

2024.01.09

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ -26/2023 – 2023.12.22

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජයේ නිලධරයන් සඳහා සහනයක් ලබාදීම

2024.01.09

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ -02/2018 (I) – 2023.11.30

රාජ්‍ය අංශය තුළ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම

2023.12.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ -25/2023 – 2023.12.15

2024 වසර - රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම

2023.12.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ -22/2023 – 2023.12.07

රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2024 වසර

2023.12.22

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 09/2015 – (සංශෝධනV) හා 2023.12.01

2016.01.01 දිනෙන් පසු රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම් ලබා සේවයේ යෙදී සිටිය දී මියගිය නිලධාරින්ගේ යැපෙන්නන් වෙත මරණ පාරිතෝෂිකය හිමි ගැන්වීම

2023.12.18

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 01/2009 – 2023.12.01

ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප්ගෙවීම

2023.12.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 21/2023 – 2023.11.09

මාර්ග ගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ රැස්වීම් පැවැත්වීම

2023.10.30

>>

රා.සේ.කො.සභා චක්‍රලේඛ - 03/2023 – 2023.09.27

සාපරාධී ක්‍රියාවන් සිදුකර ඇතැයි සැක කෙරෙන රජයේ නිලධරයෙකු සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමේ දී එම සිදුවීමට අදාල ලිපිලේඛන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළයුතු ආකාරය.

2023.10.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 16/2023 – 2023.09.06

කුලවද්දාගත් දවෙකු හදාවඩා ගැනීම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය නිලධරයෙකුට නිවාඩු ලබා දීම

2023.09.26

>>

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ච.ලේ. PED05/2022(i) – 2023.05.17

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි නිලධාරීන්ට විදෙශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2023.08.28

>>

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ච.ලේ. PED05/2022(ii) – 2023.07.28

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි නිලධාරීන්ට විදෙශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2023.08.28

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ -15/2023 – 2023.07.31

විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 2:12 හා 2:15 වගන්ති යටතේ විශ්‍රාම ගන්වනු ලැබූ රාජ්‍ය නිලධරයන්/අධිකරණ නිලධරයන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අදාළව ඉදිරිපත් කළයුතු ලිපි ලේඛණ

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 14/2022(III) – 2023.07.23

ජ්‍යෙෂ්ඨතාවට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය / විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2023.07.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 03/2023 – 2023.06.30

ආයතන සංග්‍රහයේ 15 පරිශිෂ්ටයේ බැඳුම්කර ආකෘතිය සංශෝධනය කිරීම.

2023.07.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 13/2023 – 2023.06.30

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2024

2023.07.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 12/2023 – 2023.06.30

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2024 (I,II හා III ශ්‍රේණි)

2023.07.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 11/2023 – 2023.06.30

ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2024

2023.07.25

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 19/2017(II) – 2023.06.26

ඩෙංගු රෝගය වැලැක්වීම සහ පාලනය සඳහා “ආයතනික ඩෙංගු මර්ධන දිනයක්” ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2023.07.18

>>

පළාත් භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ - 04/2021 ( 08.02‍ සංශෝධන I)

පළාත් භාණ්ඩාගාර (මුදල්) චක්‍රලේඛ 04/2021 හි 08.02 ඡේදය සංශෝධනය කිරීම - 09.0 මූලික වාර්තාව

2023.07.17

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 03/2008 – 2023.06.01 (සංශෝධන)

වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා දායක මුදල් අයකිරීම.

2023.07.07

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 02/2023 – 2023.06.06 (සංශෝධන)

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2023.07.06

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 06/2022 – 2023.06.09 (සංශෝධන I)

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක - 14/2022 අනුව විදේශ රැකියා සඳහා විදේශගත වන නිලධාරින්ගේ වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීමට උපදෙස්

2023.07.06

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 12/2012(i) – 2023.06.11

ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කළ යුතු කරුණු හා ඒවා ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය

2023.06.28

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 102015(v) – 2023.05.29

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරීම නිදහස් කිරීම

2023.06.14

>>

භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ -MF/01/2023 - 2023.05.04

ඉදිරි දශකය සඳහා ජාතික බලශක්ති විභවයන්, ක්‍රමෝපායයන් හා මාර්ග සිතියම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ අංක (1) ක්‍රියාත්මක කිරීම

2023.05.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 08/2023(i) – 2023.05.17

ජාතික බලශක්ති විභවයන්, ක්‍රමෝපායයන් හා මාර්ග සිතියම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම

2023.05.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 08/2023 – 2023.05.14

ජාතික බලශක්ති විභවයන්, ක්‍රමෝපායයන් හා මාර්ග සිතියම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම

2023.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 02/2021(VIII) – 2023.05.12

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2023.05.24

>>

මු. අ. 01/2015/01 - සංශෝධන 2023.03.20

රාජකාරි විදේශ ගමන් සඳහා විනිමය මුදා හැරීම හා ඒ ආශ්‍රික වියදම්

2023.05.11

>>

PFD Circular-08/2019(i) -19.04.2023

Implementation of the Electronic Government Procurement (e-GP) System in Sri Lanka

2023.05.11

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 07/2023 – 2023.05.08

2023 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට නාම යෝජනා භාර දුන් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා සහන ලබාදීම

2023.05.11

>>

PS/EAD චක්‍රලේඛ - 06/2023 – 2023.04.20

ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම හා පාලනය

2023.05.08

>>

වි.වැ. චක්‍රලේඛ - 02/2023 – 2023.03.27

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2023.05.08

>>

රා.ව්‍යාපාර.චක්‍රලේඛ - PED05/2022 – 2022.08.22

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි නිලධාරින්ට විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2023.04.27

>>

NWP/CS/F/4/14/M-AUDIT - 2020.02.27

අභ්‍යන්තර විගණන මාර්ගෝපදේශ

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 11/2023 – 2023.04.11

රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය සැමරීම - ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567

2023.04.27

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 06/2023 – 2023.04.06

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2023

2023.04.30

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ - 06/2023 – 2023.04.06

2023 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට නාම යෝජනා භාර දුන් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන් වෙත වැටුප් ගෙවීම

2023.04.11

>>

PEC Circular - 02/2023 – 2023.03.14

Curtailment of Recurrent Expenditure by 6 percent for the year 2023

2023.04.03

>>

ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ - 1/2023 – 2023.03.24

වයඹ පළාත් සභාවේ සියළුම ආයතන වල නිලධාරින්ගේ පැමිණීම හා පිටවීම පිළිබඳ කටයුතු කළ යුතු ආකාරය

>>

කළමනාකරණ විගණන මාර්ගෝපදේශ -DMA/01-2023 - 2023.01.23

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වල දී ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කිරීම

2023.03.30

>>

ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ - 2/2018(II) – 2023.02.24

අතිකාල දීාමනා අනුමත කිරීමේ බලතල පැවරීම

>>

PS/CSA චක්‍රලේඛ - 4/2023 – 2023.02.22

රාජකාරි විදේශ සංචාර සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් මිළඳී ගැනීම

2023.03.15

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2023 – 2023.03.02

2023 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2023.03.15

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2023 – 2023.01.10

සම්පත් පැතිකඩ ඩජිටල්කරණය කිරීම

2023.03.15

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 31/2022(i) – 2023.03.03

රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2023 වසර

2023.03.15

>>

PS/EAD චක්‍රලේඛ - 16/2022 – 2023.01.09

විදෙස් රාජ්‍ය, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි විදේශීය දූත මණ්ඩල සහ ඒතෙර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සමඟ රජයේ අමාත්‍යංශ ආයතන පවත්වනු ලබන අන්තර් ක්‍රියා.

2023.02.13

>>

කළ.සේ. චක්‍රලේඛ - 01/2023 – 2023.01.19

රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන, රජය සතු බැංකු සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල නිලධරයන් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා දිරි දීමනා ගවීම

2023.01.30

>>

කළ.සේ. චක්‍රලේඛ - 01/2023 – 2023.01.19

ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ - 2022

2023.01.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2022 – 2022.12.28

රාජ්‍ය සේවා ආයතන වල ඉවතලන කඩදාසි එකතු කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම

2023.01.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 31/2022 – 2022.12.30

රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2023 වසර

2023.01.11

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2022 – 2022.12.26

2023 වසර - රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම

2022.12.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 29/2022 – 2022.12.17

ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 30 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

2022.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 28/2022 – 2022.12.17

ජ්‍යෙෂ්ඨතාවට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට ආචාර්ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2022.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(IV) – 2022.12.02

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XIVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19:5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය

2022.12.15

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/92(VI) – 2022.12.02

රජයේ නිලධරයන් පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම ආයතන සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම XLVIII පරිච්ඡේදය

2022.12.15

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2022 – 2022.11.30

රජයේ නිලධරයන්ගේ ඇඳුම

2022.12.08

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ - 08/2022 - 2022.11.25

රජයේ ආයතන විසින් විවිධ උත්සව සඳහා දරනු ලබන වියදම් අත්හිටුවීම

2022.12.08

>>

වි.වැ.ච.ලේ.අංක 07/2022 හා 2022/11/03

විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 39 වන වගන්තිය යටතේ උරුමකරුවන් වෙත විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ ගෙවීම

2022.11.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 33/2019(i) – 2021.11.21

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/66 හා 2019.08.22 දිනැති අිති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2022.11.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2020(i) – 2022.11.14

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/89 හා 2019 අගෝස්ත්‍ර මස 23 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2022.11.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 5/2020(i) – 2022.11.14

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/88 හා 2019 අගෝස්තු මස 23 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුළත් අරනු ලැබූ සංහෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 34/2019(i) – 2022.11.14

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/26 හා 2019.08.20 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2022.11.24

>>

RTI/01/2022 2022.08.17

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ප්රකාරව විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම

2022.11.21

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 31/2019(i) – 2022.11.03

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 213/5 හා 2019.08.19 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2022.11.14

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 18/2022(i) – 2022.10.28

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2022.11.09

>>

වි.වැ චක්‍රලේඛ - 05/2022 – 2022.09.14

විශ්‍රාම යාමෙන් පසු විවිධ හේතූන් මත විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම (PD 06)

2022.10.11

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 08/2014 – 2022.09.23

රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ කාර්යාල වේලාවන්

2022.10.11

>>

වි.වැ චක්‍රලේඛ - 06/2022 – 2022.09.20

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 අනුව විදේශ රැකියා සඳහා විදේශගත වන නිලධාරින්ගේ වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීමට උපදෙස්

2022.10.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 21/2022 – 2022.09.23

ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධරයන් තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීම.

2022.10.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ ලිපි - 04/2022 – 2022.09.27

රජයේ නිලධරයන් විසින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වෙත අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම

2022.10.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ ලිපි - 05/2022 – 2022.09.09

රජයේ නිලධරයන්ගේ ඇඳුම

2022.10.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 18/2022 – 2022.09.09

ආයතන සංග්‍රහයේ 1 වැනි ඛාණ්ඩයේ XII වැනි පරිච්ඡේදයේ වගන්ති සංශෝධනය කිරීම

2022.09.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2022(ii) – 2022.09.15

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා දේශීය වශයෙන් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම.

2022.09.21

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 19/2022 – 2022.09.14

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්යය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා අඩු කිරීම

2022.09.21

>>

රා.පරි. ලිපි - PUB.ADM/SEC/07-2022.09.12

විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2022.09.20

>>

මුදල්,ජා.ප්‍ර. PE/COP/POLI/Circuler

විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2022.09.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2022(i) – 2022.09.06

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය / විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2022.09.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2021(vii) – 2022.08.29

COVID-19 වෛරසය මර්දනය කිරීම සඳහා රජය අනුගමනය කළ ක්‍රමවේදයන් හා සමගාමීව 2020 මාර්තු 13 දිනෙන් පසු රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ නිවාඩු හා දීමනා සම්බන්ධව ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග

2022.09.05

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ ලිපි - 02/2022 – 2022.08.29

රාජ්‍ය ආයතන වලට මහජනතාවගෙන් ලැබෙන ලිපි, විද්‍යුත් ලිපි (E-mail) සහ දුරකථන ඇමතුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම

2022.09.05

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ ලිපි - 10/2022 – 2022.08.12

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි ඛාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 13:2, 21:2, 22:1:1 හා 14:12 උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම.

2022.05.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/2022(i) – 2022.08.03

රජයේ නිලධරයන්ට එක් දිනක් නිවසේ රැඳී සිට කෘෂිකාර්මික හා වගා කටයුතු වල යෙදීමට අවස්ථාව සලසා දීම.

2022.08.05

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/2022(II) – 2022.07.25

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම

2022.07.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2022 – 2022.06.22

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම.

2022.06.28

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/2022(i) – 2022.06.26

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම.

2022.06.28

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 13/2022 – 2022.06.10

රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/2022 – 2022.06.15

රජයේ නිලධරවන්ට එක් දිනක් නිවසේ රැඳී සිට කෘෂිකාර්මික හා වගා කටයුතු වල යෙදීමට අවස්ථාව සලසා දීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/2022 – 2022.06.17

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2022 – 2022.05.25

පවතින සම්පත් හිගය මත රාජ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල කැඳවීම සීමා කිරීම

2022.05.25

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 09/2022 – 2022.05.19

2022.05.20 දින රජයේ නිලධරයන්ගේ පැමිණීම

2022.05.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2022 – 2022.04.08

අන්තර්ජාතික තරඟාවලියක විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් සහභාගි වීමට නිවාඩු ලබාදීම.

2022.05.04

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2022 - 2022.04.07

රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දින 02 ක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2022.04.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019 (III) 2022.02.08

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය.

2022.04.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 05/2022 – 2022.03.28

2022 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම.

2022.04.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2022 2022.03.08

විදුලිය හා ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කිරීම.

2022.03.11

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2015(V) 2022.01.19

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීම

2022.02.10

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 03/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - ඉඩම් භාවිතය

2022.02.08

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 02/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - වාහන භාවිතය

2022.02.08

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 01/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - ගොඩනැගිලි භාවිතය

2022.02.08

>>

රා.මූ. චක්‍රලේඛ 01/2020(i) 2022.01.12

“1992 මුදල් රෙගුලාසි සංග්රහයේ විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති රාජ් මුදල් හා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් චක්රලේඛ සංගෘහිත කර පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට ඒක් චක්රලේඛයක් නිකුත් කිරීමහි II කොටස 4 ඡේදයරජයේ නිලධාරින්ට සන්නිවේදන පහසුකම් සැපයීම හා බිල්පත් පියවීම යටතේ ඇති 4.1 වගුව

2022.02.08

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/2016(I) 2022.01.10

2006.03.01 දින සිට 2007.07.01 දින දක්වා බඳවා ගත් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සහන සැලසීම

2022.01.26

>>

පළාත් භාණ්ඩාගාර (මුදල්) චක්‍රලේඛ - 2021/04 – 2022.01.01

පළාත් සභා සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන විගණන මාර්ගෝපදේශ

2022.01.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2022 2022.01.13

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට සහ විශ්‍රාමිකයින්ට රු.5000/- ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීම

2022.01.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2016(IV) 2022.01.05

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය - 2016

2022.01.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2022 2022.01.06

රාජ්‍ය නලධාරින්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කිරීම

2022.01.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2016 2016.12.29

රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම

2022.01.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(vi) 2021.12.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 05/2021

රාජ්‍ය ආදායම ඇස්තමේන්තු කිරීම, එකතු කිරීම, අධීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (රජයේ ගොඩනැගිලි හා නිවාස කුලී - 2002.01.01)

2021.11.01

>>

Adopting of the supplements (Procurement Manual) to the North Western Province

2021.11.02

>>

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 03/2021 2021.11.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.11.01

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(V) 2021.10.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.10.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(vii) 2021.08.10

වැන්දඹු/වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක : 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම.

2021.09.29

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2016 2016.12.29

රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම.

2021.09.29

>>

මෙම චක්‍රලේඛයෙහි 4:4 ඡේදයේ දක්වා ඇත්තේ පළාත් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පළාතෙහි ප්‍රධාන නගරයේ පිහිටි ගරාජ, අළුත්වැඩියා සඳහා ඒ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය. යනුවෙනි. එබැවින් එය වයඹ පළාත් සභාවට ගැලපෙන අයුරින් එනම් වයඹ පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති ගරාජ, අළුත්වැඩියා සඳහා මේ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය.

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2021 2021.04.27

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2021.05.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(III) 2021.07.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.04

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(iv) 2021.08.06

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.16

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(VI) 2021.08.05

වැන්දඹු/ වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

2021.08.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 13/2021 2021.07.06

සේවා මුක්ත භාටයෙකු පත් කිරීමේ දී අදාළ කරගත යුතු වැටුප තීරණය කිරීම

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 12/2021 2021.06.25

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්වල දී ජයග්‍රහණය කර එම ආයතන වල නගරාධිපති/ සභාපති/ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති/ උප නගරාධිපති/ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන්/ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරුන් ලෙස තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරයන් වෙත ලබා දී ඇති රාජකාරි නිවාඩු සංශෝධනය

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2021 2021.06.30

ජාතික ක්‍රීඩා දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2021.07.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(ii)

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.05.12

>>

5/10/2021

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(1)

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.30

>>

4/27/2021

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2021

2021 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2021.04.30

>>

4/9/2021

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2021

භාෂා පරිවර්තක සංචිතයක් පිහිටුවීම

2021.04.27

>>

3/19/2021

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.01

>>

3/5/2021

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2017(1)

මදසරුභාවය සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය නිලධරයන්ට වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2021.03.15

>>

2021.02.05

අංක PPSC/EST/3/2/25/2/II

බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකමක් ලෙස සමාජ වැඩ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවලට ඇතුළත් කිරීම.

2021.03.03

>>

2020.12.22

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(IV)

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත (online) ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචිය

2021.02.03

>>

2021.02.10

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(11)

ආයතන සංග්‍රහයේ II ඛාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධාර නාම ලේඛණය

2021.02.03

>>

2021.02.16

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2020

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු දායක මුදල් අයකිරීම පිළිබඳ විස්තර පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ඇතුළත් කිරීම Download Link

2021.02.03

>>

2020.12.31

PFD Circular

Policy on supporting domestic industries

>>

No. 03/2020(i) of 11.01.2021

Download Link

භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ - 03/2020

දේශීය කර්මාන්ත දිරිගැන්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය

2020.12.30

>>

2020.10.09

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 23/2020

රජයේ නිලධාරින්ට විශේෂ අත්තිකාරම්

2021.01.14

>>

2020.12.30

Download Link

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 08/2020

සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ සඳහන් පරිදි සන්ධාන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම

2020.12.22

>>

2020.07.31

Download Link

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 07/2020

පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව රජයේ සේවයේ වෙනත් තනතුරක් සඳහා අදාල කර ගැනීම

2020.12.22

>>

2020.07.31

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 39/2019(1)

ශ්‍රී ලං.ඉංජි.සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2138/27 හා 2019.08.28 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.12.14

>>

2020.11.03

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/34/2020

ජාතික මට්ටමින් කොවිඩ්-19 වෛරසය මැඩපැවැත්වීම “සුවෙන් සිටිමු” ඩිජිටල් විසඳුම

2020.12.14

>>

2020.11.16

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/35/2020

නිවෙස්ගත නිරෝධායන නිරීක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණය

2020.12.14

>>

2020.11.25

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/2020

පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය

2020.12.23

>>

2020.12.16

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/2007(iv)

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා බැංකු මඟින් දේපළ හා වාහන ණය ලබාදීම

2020.12.23

>>

2020.12.15

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 18/2020

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.11.17

>>

2020.10.16

Download Link

කළ. සේවා චක්‍රලේඛ - 02/2020

රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සඳහා අනුමත තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම / පුරප්පාඩු පිරවීම

2020.11.17

>>

2020.10.26

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2020

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2020.11.11

>>

2020.10.28

Download Link

PS/GPA චක්‍රලේඛ -33/2020

ගෝලීය කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්වය පවතින අතරතුර දුරස්ථ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල

2020.11.06

>>

2020.10.29

Download Link

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 03/2020

යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියෙකු විසින්ම දැරිය යුතු තනතුරක් දැරීම සඳහා නිලධාරියකුගේ ඉල්ලීම පරිදි රාජ්‍ය සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන කාල සීමාව

2020.10.19

>>

2020.01.09

Download Link

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 02/2020

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය සඳහා සහන ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම

2020.10.19

>>

2020.01.08

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -10/2012(IV)

සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.10.06

>>

Download Link

NWP/CS/F/4/16

රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කරනු ලබන සංශෝධන ප.මු.රි. 419 යටතේ පළාත් සභාවට අදාළ කර ගැනීම හා ඒ අනුව මූල්‍ය රීති සංශෝධනය

-

>>

වයඹ පළාත් චක්‍රලේඛ

2020.08.18

​කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ - 01/2020

සියළු බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

3/5/2020

>>

CS/DOS/A අන්තර්ග්‍රහණ

සංවර්ධන නිලධාරි III හා II ශ්‍රේණි සඳහා අන්තර්ග්‍රහණය කළ නිලධරයන්ගේ වැටුප් තලයන්හි විෂමතා නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම

2020.07.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(iii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.06.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2020

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2020

කොරෝනා-19 වෛරසය පවතින කාලය තුල රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කර කාර්යාලයීය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ එම කටයුතු පවත්වාගෙන යාම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(i)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(Ii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2019,25/2014,25/2014(I)

තාවකාලික අනියම් (දෛනික) ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 20/2019 යටතේ කාර්යාල සේවක සේවයේ සහ ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලබාදිම සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම.

2020.03.06

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2020.02.28

>>

19-Mar

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීමක් දරන නිලධාරියකු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් අනුව මධ්‍යම රජයේ අනුරූපී තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම

2020.01.30

>>

20-Apr

PFD Circular

Further relaxation of provisions under the supplement 35 issued to the procurement manual – 2006 (goods and works) to facilitate expeditions handling of COVID-19 related Emergency Procurements

>>

PFD/PMD/149/000/2020-02

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020(I)

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020 පළාත් සභා පාසල්වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීම

2020.04.22

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2020

ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා ප්‍රවර්ධන දිනය - 2020 අප්‍රේල් මස 6 වන දින

2020.04.22

>>

Download Link

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ ලිපි - 04/2019

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේIIහාIශ්‍රේණිවලට 2013.04.02 දින සිට උසස් කිරීම/ උසස් කිරීම් පෙරදාතම කිරීම මත වැටුප් වර්ධකයන් අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීම

2020.04.22

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/99(xxxviii)

රාජ්‍ය නිලධරයන් පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරින් අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා නිල ප්‍රවාහන පහසුකම්

2020.03.05

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2020

ප්‍රමිතිකරණය කරන ලද භූගෝලීය නාම භාවිතා කිරීම

2020.02.28

>>

Download Link

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් රජයේ ආයතන වල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020

2020.02.28

>>

Download Link

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 04/2020

ස්පීඩ් පෝස්ට් හා ලොජි පෝස්ට් කුරියර් සේවාවන් භාවිත කිරීම

2020.02.18

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

2020.01.19

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

2020.01.19

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(IV)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධාරින්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබාදීම

2020.01.19

>>

Download Link

PFD Circular

Introduction of an electronic government procurement (e-GP) system in to the Sri Lanka public sector

>>

No. 05/2018 of 23rdOctober 2018

PFD Circular

Introduction of the electronic government procurement (e-GP) system in Sri Lanka

>>

No. 08/2019 of 17thDecember 2019

අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2019

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් අයවැයකරණයට අදාළ සත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම හා සෑම අමාත්‍යාංශයෙන්ම ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය මත පදනම් වූ කේන්ද්‍රීය ඒකක පිහිටුවීම

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2017

අයවැය කැඳවීම - 2018

2020.01.07

>>

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ හා උපදේශ

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ -BD/CBP/4/1/2-2018

අයවැය කැඳවීම - 2018 සඳහා අතිරේකය (II)

2020.01.07

>>

2018 අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

ජාතික අයවැය දෙපා. -BD/CBP/4/1/2-2018 - ලිපිය

කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැයකරණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.01.07

>>

රා.මූ.දෙ. චක්‍රලේඛ - 07/2019

රජයේ නිලධාරින් ඇප තබනු ලැබීම

2020.01.07

>>

Download Link

අයවැය චක්‍රලේඛ - 07/2019

රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම

2020.01.07

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

2019.12.31

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(I)

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛණය

2019.12.31

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(III)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධරයන්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබා ගැනීම

2019.12.24

>>

Download Link

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 27/2019 සංශෝධන

සංශෝධිත ආයතන සංග්‍රහයේ 10 වැනි කාණ්ඩයේ XLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 27:18 උප වගන්තිය සංශෝධනය

2019.09.27

>>

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ - 01/2018(4)

සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය

2019.12.10

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේXXXII වැනි පරිච්ඡේදයේ 3.7 උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

2019.11.20

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2019

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2019.11.20

>>

Download Link

National Budget Circular 05/2019

Managing the Public Expenditure during the remaining period of 2019

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ22/99(XXXVI)

රාජ්‍ය නිලධරයන් / පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන් / අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

2019.11.05

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VIII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2019.11.05

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2019.10.23

>>

Download Link

Public Finance Circular No. 06/2019 of 15th of August 2019

Provision of General Insurance Cover for the Government Institutions

>>

No. 06/2019(1) of 12th of Sep 2019

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 27/2019

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේXLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ27:10උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

2019.09.27

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2019

තාවකාලික අනියම්(දෛනික)ආදේශක,කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම.

2019.09.18

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 23/2019

පිළිකා රෝගය වැළඳීම වෙනුවෙන් ආයතන සංග්‍රහයේXXIII වැනි පරිච්ඡේදය අනුව ලබාදෙන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විශේෂ නිවාඩු කාල සීමාව දීර්ග කිරීම.

2019.08.26

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 22/2019

කල්තබන ලද මැතිවරණ / ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම.

2019.08.20

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (VI)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2019.09.09

>>

Download Link

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රජයට අවශ්‍ය හදිසි සේවා ඉටුකිරෟීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම

2019.09.09

>>

Download Link

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම්“බී”ගිණුම යටතේ අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්

2019.08.23

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

රාජ්‍ය අංශය තුල මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම

2018.08.20

>>

Download Link

වෙළඳ හා ආයෝජන පත්‍රපත්ති ච.ලේ. 01/2018(3)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය

2019.07.30

>>

Download Link

රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ04/2019

වෘත්තීමය ආයතනවලට ගෙවිය යුතු වාර්ෂික දායක මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

2019.08.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 07/2019

අතරමැදි ශ්‍රේණියක උපරිම වැටුප් පියවරට එළඹෙන නිලධරයන්ට එම උපරිම වැටුප් පියවරෙන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ගෙවීම

2019.07.19

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 19/2019

වැටුප් වර්ධක දිනයේදීම උසස්වීම ලැබීමේ දී සහ නිලධරයාගේ මනාපය මත පූර්ව තනතුරට පැමිණීමේ දී අදාල කරගත යුතු වැටුප් පියවර තීරණය කිරීම

2019.07.19

>>

Download Link

PublicFinance Circuler 04/2016(ii)

Procurement of Works up to Rs 50 Million from Regional Contractors under Domestic Funds

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019(i)

රජයේ නිලධරයන්ගේ ඇඳුම

2019.07.12

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019

රජයට අයත් කාර්යාල පරිශ්‍රවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

2019.07.12

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2008(v)

නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම

2019.07.12

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 14/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම

2019.07.12

>>

Download Link

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ02/2018

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ-Iශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම

2019.06.28

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2019

ආයතන සංග්‍රහයේIIකාණ්ඩයේXLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 36වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

2019.05.29

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 10/2019

2019 රාමලාන්(රාමසාන්)සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2019.05.24

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 09/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ දීමනා සංශෝධනය කිරීම

2019.05.24

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 04/2014 (i)

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ නිලධරයන් හට වරලත් වෘත්තීය දීමනාවක් ලබාදීම

2019.05.24

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2019

අසාධු ලේඛණගත කරන ලද නිලධරයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවී

2019.05.24

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/91 (iv)

පළාත් පාලන ආයතනවලට ඡන්දයෙන් තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන්

2019.04.04

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 05/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේxxxii වැනි පරිච්ඡේදයේ2:3:2උප වගන්තිය සශෝධනය කිරීම

2019.04.04

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (v)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම

2019.03.13

>>

Download Link

වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛ04/2018

මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය-වාර්තා කිරීමේ මූල්‍ය සීමාව හඳුන්වාදීම හා වත්කම් තක්සේරු කිරීම

2019.02.12

>>

Download Link

රා.ප.ච. 27/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදය16වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

2019.01.25

>>

Download Link

ප.මු.රි.372.ඩී.

රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීම

2019.01.07

>>

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංශෝධන

අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සඳහා රීති සංශෝධනය කර ගැනීම

2019.01.23

>>

267/2018

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2018

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම්- 2019 වසර

2019.01.02

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

ක්ෂේත්‍ර නිලධර ගණයට අයත් රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු

2018.12.18

>>

Download Link

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ05/2018

සංවර්ධන නිලධාරි සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද නිලධාරීන්ගේ ශ්‍රේණිගත උසස්වීම් ගැටළු නිරාකරණය කිරීම

2018.11.08

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 21/2018

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේIIIශ්‍රේණියට බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරින් දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීනතා පරීක්ෂණය සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කිරීම

2018.10.11

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 24/2018

වැටුප් අර්ථ නිරූපණය කිරීම

2018.09.21

>>

Download Link

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ04/2018

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර සේවයේ1ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම සම්බන්ධවයි

2018.09.10

>>

Download Link

රා.පරි.ච.ලේ. 20/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ4වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම(සංයුක්ත දීමනාව)

2018.09.10

>>

Download Link

රා.පරි.ච.ලේ. 13/2018

වැටුප් පරිවර්ථන නිවැරදිව සිදු කිරිම සහ විශේෂ වැටුප් වර්ධක හා විශේෂ දීමනා සඳහා නිසි අනුමැතිය ලබා ගැනීම

2018.09.10

>>

Download Link

රා.පරි.ච.ලේ. 18/2018

විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා ගෙවීම

2018.08.15

>>

Download Link

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2016 (iii)

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය-2016

2018.12.18

>>

Download Link

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2018

අනතුරුදායක රැකියාවල නිරත වීමේ දී තනතුරට පැවරී ඇති රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී වැළඳෙන රෝග හේතුවෙන් මරණයට පත්වන රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ යැපෙන්නන්ට වන්දි ලබාදීම

2018.07.05

>>

Download Link

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018(1)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

2018.06.12

>>

Download Link

රා.පරි.ච.ලේ. 06/2018

2018 රාමලාන් (රාමසාන්)සමයේදී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2018.05.18

>>

Download Link

රා.පරි.ච.ලේ. 05/2017

05/2017චක්‍රලේඛයේ26.3.1වගන්තිය වයඹ පළාත් විනය කාර්යසංග්‍රහයේ23.3.1ලෙස ඇතුළත් කිරීම

2018.05.11

>>

Download Link

රාජ්‍ය සේවා කො.ස.ච.ලේ. 02/2017

රජයේ ස්වෙච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වෙච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා නිලධරයෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම

2018.05.11

>>

Download Link

ප්‍රසම්පාදන මෙහෙයුම් ච.ලේ./පී.එම්.යූ. 03

ප්‍රසම්පාදන කාලරාමුවට අනුව පූර්ව ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් මෙහෙයවීම