පළාත් මූල්‍ය රීති 372 ප්‍රකාර පළාත් රජයේ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම - 2023

 

පළාත් මූල්‍ය රීති 372 ප්‍රකාර පළාත් රජයේ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම - 2023 සඳහා වන මාර් ගෝපදේශ සහ ඇමුණුම් පහත දිගුවලින් භාගත කරගන්න.

 

1. පළාත් භාණ්ඩාගාර (ගිණුම් හා ගෙවීම්) මාර්ගෝපදේශ අංක 02/2023

2. අදාළ ඇමුණුම් (මෙය MS Excel ගොනුවකි ඇමුණුම් Sheets වශයෙන් ඇත)