වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම් (සංශෝධිත)

සේවා ඝණය

ලැයිස්තුව නිකුත් කළ දිනය

ලැයිස්තුව හා නියෝග ලිපිය

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය

2023-12-19

භාගත කිරීම

වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරී සේවය

2023-12-29

භාගත කිරීම

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවක ගණය

2024-01-05

භාගත කිරීම

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවක ගණය

2024-01-05

භාගත කිරීම