සහනදායී මොටර් රථ ආනයන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

1)

 

 

  1. වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍ර ලේඛ 1/2018 හා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ 22/99 (XXXVI) අනුව සහනදායී මොටර් රථ ආනයන බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අයදුම් කිරීමේදී එම අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව
  2. දැනට සේවයේ යෙදී සිටින, වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍ර ලේඛ 1/2018 හා එහි සංශෝධන යටතේ සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ ආනයන බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ වරප්‍රසාදය හිමි නිලධාරින් විසින් සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්‍රය  Word PDF

  1. ිශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් සඳහා සහනදායී මොටර් රථ ආනයන බලපත්‍ර ලබා දීමේ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ 22/99 යටතේ බලපත්‍ර ගැනීමට අයදුම් කිරීමේදී වරප්‍රසාදය හිමි නිලධාරින් විසින් සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්‍රය